A B C D F G H J K L M N P R S T U V X Z
Ka Kh
Kak Kan Kar